Novohrad-Nógrád Geopark
Novohrad-Nógrád Geopark

Predchádzajúce udalosti Koncom roka 1990 medzi odborníkmi Riaditeľstva Národného Parku Bükk (BNPI) a Cerovskej Vrchoviny CHKO (Slovensko) savytvorila myšlienka ku spoločnému vytvoreniu ukážkových miest navlečenej do slimačej línii. Bola zostavená osnova projektu do Phare CBC (Geologická náučná cesta Cerova Vrchovina a Karancs-Medvešskom priestranstve) nasledovalo zostavenie aj vypracovanie a podanie v roku 2001, ale žiaľ slovenský projekt neuspel. V roku 2005 na podnet Šalgotarjánskeho obvodu sa podal na Phare CBC k Spoločným Základom Malý Projekt pod názvom „Príprava Nógrádskeho Geoparku v Šalgótariánskom nižšom územnom celku sa začali maďarské prípravy Nógrádského Geoparku na ktoré bude nadväzovať Maďarská Vlastenecká Geologická Spoločnosť, pripraví ku začiatku roka 2008 k budúcemu geoparku podrobný geologický inventár bohatstva zeme, tematicky prehľadné mapy. Pri prípravnych exkurzných prácach budú ustavičné zjednotenia so slovenskými partnermi a s aktuálnymi miestnými orgánmi.

Cezhraničná iniciatíva obsadzuje v európskom merítku popredné miesto. Preto je vítaná slovensko-maďarská iniciatíva ktorá užíva odbornú a spoločenská podporu v takých neogén (v rozpätí od 24 miliónov rokov staré a siaha po dnešok) geologických bohatstvách a aj v kultúrnych dedičstvách ako je projekt Nógrádi Geopark.
Tu jedna časť historickej Nógrádskej župy presahajúca poza hranice sa znova zjednocuje, Európa Diplomatické Ipolytarnócske Praveké pozostalosti a Svetové dedičstvo Hollókő ktoré zapadajú do vzniknutého Geoparku.
Novohrad - Nógrád Geopark
Novohrad – Nógrád Geopark

Predchádzajúce udalosti

Koncom roka 1990 medzi odborníkmi Riaditeľstva Národného Parku Bükk (BNPI) a Cerovskej Vrchoviny CHKO (Slovensko) sa vytvorila myšlienka ku spoločnému vytvoreniu ukážkových miest navlečenej do slimačej línii. Bola zostavená osnova projektu do Phare CBC (Geologická náučná cesta Cerova Vrchovina a Karancs-Medvešskom priestranstve) nasledovalo zostavenie aj vypracovanie a podanie v roku 2001, ale žiaľ slovenský projekt neuspel.

V roku 2005 na podnet Šalgotarjánskeho obvodu sa podal na Phare CBC k Spoločným Základom Malý Projekt pod názvom „Príprava Nógrádskeho Geoparku v Šalgótariánskom nižšom územnom celku sa začali maďarské prípravy Nógrádského Geoparku na ktoré bude nadväzovať Maďarská Vlastenecká Geologická Spoločnosť, pripraví ku začiatku roka 2008 k budúcemu geoparku podrobný geologický inventár bohatstva zeme, tematicky prehľadné mapy.

Pri prípravnych exkurzných prácach budú ustavičné zjednotenia so slovenskými partnermi a s aktuálnymi miestnými orgánmi.

Cennosti geoparku

Vo vnútri ohraničeného maďarského územia nachádzame bohaté cenné náleziská od spodného miocénskeho glaukonitskéko pieskovca nachádzajúceho sa v morskej plytčine, až po holocén-plestocénske čadičové výtvory. V niektorách horninových usadeninách v stredoveku vyhlbovali prierstory na jaskynné obydlie (napr. Kishartyán, Szentkút), na vrchoch vulkanických dymovodov, stoja stredoveké hrady, a tak kultúrne hodnoty a geologické formy zažijeme v bezprostrednom spojení.
Popri nespočetnom množstve chránených geolocických objektov, tu nachádzame svetoznáme Ipolytarnócske praveké nálezisko Európsku Diplomovanú prírodnú rezerváciu a tiež nachádzame viacero chránených území v rámci geoparku. Z hľadiska ochrany prírody je nezanedbateľná tá skutočnosť, že aj jedna etapa rieky Ipľa je vo vnútri ohraničeného miesta, ktoré užíva ochranu Európskej Únie, pod menom NATURA2000.
Územie je bohaté aj čo sa týka kultúrnych pamiatok. Z archeologického hľadiska Pilinyská kultúra, szécsényske stredoveké jadro mesta, végvársky systém, zo zachovania tradícií z bohatej ponuky sa tu nachádza miesto pútí do Szentkút, palócske tradície, bohatá kultúra ľudových tancov, Hollókő starobylá dedina zachovávajúca svetové dedičstvo a dá sa vyzdvihnúť aj Kazár. Novovytvorená a tiež veľmi známa Sztupa v Tari, ktorú vysvätil Dalajláma a tu má pamätný dom Körösi Csoma.

Vo vnútri budujúceho Geoparku sa už aj teraz nachádza množstvo ukážkových geologických nálezísk, náučné chodníky a rekultivovaná kamenná baňa. Šalgótarjánske podzemné banské múzeum, Múzeum Forgáchskeho kaštieľa v Szécsényi, môžu sa navštíviť hrady v Hollókő, Salgó a Šomoška ktoré pre turistiku aj samostatne znamenajú obrovskú príťažlivú silu.
Toto všetko spojením s cennosťami na Slovenskej strane a zjednotením historických tradícií by prospievalo spoločnému Nógradskemu Geoparku.

Logo vytvoreného Geoparku zobrazuje hrad Šomoška – na Slovenský podnet, u ktorého sa pri nohách ťahá trianonská štátna hranica a toto nám dáva tušiť aj pri hradnom štíte pretrhnutý klenbový nápis. Hrad sa stavia z geologickej minulosti stojí na bazaltovom brale a pod ním vodopád známeho ohnutého bazaltového orgánu.

Print Friendly, PDF & Email